1. Organiserende instantie

  1. Zwemschool Aquaspetter (hierna te noemen als Zwemschool) is gevestigd in Culemborg, Oranje Nassaulaan 48, 4101 JT en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel dossiernummer 30280917.
  2. Zwemschool Aquaspetter BTW-identificatienummer NL1731.92.464 B01
  3. IBAN: NL37 INGB 0005 0802 14 Health and (Aqua) Sports/zwemschool Aquaspetter te Culemborg.

2.  Opleidingseisen zwemdiploma’s

  1. Zwemschool Aquaspetter hanteert de diploma eisen van het door de IFSTA internationaal erkende A-B-C diploma en het KNZB zwemdiploma.
  2. Stichting ENVOZ en de KNZB zijn de toezichthoudende instanties in Nederland.

3. Inschrijven

  1. Ouders/verzorgers kunnen een kind vanaf 3,5 jaar opgeven voor de zwemlessen bij de zwemschool.
  2. Er dient een volledig ingevuld inschrijfformulier ingeleverd te worden.
  3. Het inschrijfformulier is aan te vragen of digitaal in te vullen via de website www.zwemschool-aquaspetter.nl.
  4. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt naar het in 1.3 genoemde ING rekeningnummer o.v.v. naam van het kind. Het inschrijfgeld dient voor reservering op de wachtlijst en administratieve kosten, teruggave van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
  5. Het kan mogelijk zijn dat er een wachtlijst is voor de zwemlessen, bij inschrijving krijgt u te horen hoelang de wachtlijst ongeveer is, dit is een indicatie en kan langer of korter uitvallen.

4. Betalingswijze

  1. Er dient vooraf betaald te worden, dit kan per incasso, overschrijving of contant in het zwembad. het van toepassing zijnde lesgeld dient op de door de Zwemschool aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden betaald.
  2. Als een kind 2 weken achter elkaar een zwemles mist is er geen restitutie van het lesgeld. Is dit langer door ziekte dan kan in overleg de zwemleskaart verlengt worden met het aantal gemiste zwemlessen.
  3. Indien aan het gestelde in en 3.4 en 4.1 niet wordt voldaan dan komt de definitieve plaatsing van het kind in een zwemlesgroep te vervallen en bestaat geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

5. Deelname aan de zwemlessen

  1. Er wordt lesgegeven in diep water, voor de veiligheid dient u te luisteren naar de adviezen van de zweminstructeurs.
  2. De kinderen krijgen tijdens de zwemlessen drijf/hulpmaterialen in bruikleen.
  3. De bij de inschrijving bekende zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het kind dienen bij inschrijving vermeld te worden.
  4. Indien tijdens de zwemlessen beperkingen van en/of risico’s voor het kind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger de zwemschool op de hoogte te stellen teneinde de zwemlessen op een voor het kind zo veilig mogelijke zwemles aan te kunnen bieden indien dit in de ogen van de zwemschool verantwoordelijk wordt geacht.

6. Garantiebepaling

  1. De zwemschool geeft de garantie dat het kind op een veilige, kwantitatief en kwalitatief goed niveau zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal 1 gediplomeerde lesgever, wij hanteren de gedragscode zwembranche en al onze lesgevers zijn in het bezit van een VOG verklaring.
  2. Er kan geen garantie gegeven worden over hoelang het kind erover doet om een zwemdiploma te behalen. Dit is per kind afhankelijk door de motorische en cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind zelf.

7. Veiligheid

  1. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren), de lesgevers doen hun uiterste best om op een pedagogische wijze de kinderen les te geven in een veilige omgeving.
  2. Alle bezoekers en deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van Healthcenter de Schildkamp en de opgestelde regels van zwemschool Aquaspetter. Bij aanvang van de eerste zwemles worden deze regels kenbaar gemaakt aan de inschrijvende ouder/verzorger.

8. Gebruiks- en gedragsregels sportcentrum en zwemlesaccommodatie

  1. Er wordt zwemles gegeven in Health Center de Schildkamp te Asperen, Perendreef 1a, 4147 HA.
  2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de huisregels van Health Center de Schildkamp en dient zich te houden aan het door het personeel en/of instructieteam van de zwemschool opgelegde instructies stipt op te volgen.
  3. Het bij herhaling niet opvolgen van het gestelde onder 8b kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zweminstructie van het kind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde zwemles geld.

9. Voorbehouden

  1. De zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de prijs van de zwemlessen, planning van de zwemlessen, de plaats, lestijd en lesdag.
  2. De zwemschool zal zich inspannen om de onder 9.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en hiervoor de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
  3. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in 9.1 de zwemlessen bij zwemschool Aquaspetter te annuleren.
  4. De zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lesgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer de zwemschool in een overmachtsituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zweminstructie in het gehuurde uit te voeren.
  5. De zwemschool zal in een situatie genoemd bij 9.4 direct de inschrijvende ouder/verzorger informeren.
  6. De zwemschool hanteert een opzegtermijn van 1 betalingstermijn van 4 weken.

10. Privacybescherming

  1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de zwemschool krachtens de wet hiertoe verplicht wordt.

11. Slotbepaling

  1. De inschrijvende ouder/verzorger verklaart bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene voorwaarden.
  2. versie 5. augustus 2017.